ผู้สนับสนุน

หลักสูตรเทรนนิ่ง การสร้างทีมงานแห่งความสุข สู่ความสำเร็จขององค์การ

ผู้สนับสนุน


 หลักสูตรเทรนนิ่ง การสร้างทีมงานแห่งความสุข สู่ความสำเร็จขององค์การ
(Happy Work Team Building To Success)
( หลักสูตร 2 วัน)
โดย
ครูคม โค้ชปลุกพลังความสุขในองค์การ

หลักการ/แนวความคิด
ความสุข ถือเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิต เมื่อบุคคลมีความสุขในงานใดงานหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำหนดเป้าหมายในความสำเร็จของงานนั้นได้อย่างดีเยี่ยม องค์การจึงต้องมีการผลักดันพลังแห่งความสุขให้เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลเกิดความรักงาน รักองค์การ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันส่งผลให้ได้ประสิทธิผลของงานอย่างเต็มที่ต่อองค์การอย่างยั่งยืน
..
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การมีความสุข และมีทัศนคติที่ดี ไป พร้อมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน
• เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึงการทำงานร่วมกันอย่างมี ศักยภาพ อันเกิดจากความคิดบวก
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกำหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจน สามารถ มองเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างแท้จริง
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงคุณค่าต่อองค์การที่มีผลต่อ ความสำเร็จในชีวิต
• ผู้เข้าอบรมพร้อมจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อสร้าง ประสิทธิผล ต่อยอดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและองค์การได้ อย่างยอดเยี่ยม
..
ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม (Course Outline)
• ความคิดบวก (Positive Thinking)
• พลังจิตใต้สำนึก (Power Of Subconscious)
• กฎแห่งแรงดึงดูด (Law Of Attraction)
• โปรแกรมภาษาสมอง NLP ( Neuro Linguistic Programming )
• วงกลมแห่งความสำเร็จ (Circle Of Success)
• แผนผังทางความคิดและจิตใจ ( Mind Map)
• การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยแผนผังทางการเงิน ( Blueprint Mind Planning Money )
..
ผลที่องค์การได้รับ
• องค์การได้เพิ่มบุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งฐานกาย ฐานความคิด และ ฐานจิตใจ
• บุคลากรมีความรักต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรักต่อเจ้านาย และ องค์การ อันเป็นที่มาของความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเยี่ยม
• ลดปัญหาบุคลากรที่มีทักษะฝีมือความชำนาญงาน ลา ออกไปอยู่ที่อื่นที่ได้เงินดีกว่า อันเป็นการประหยัดงบประมาณ และ เวลา ในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อฝึกหัดงานใหม่ ซึ่งอันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในองค์การได้
• บุคลากรมีความเชื่อมั่นในความเจริญก้าวหน้าหน้าภายองค์การ จากการที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง
..
หมายเหตุ :
การบรรยายใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ต่อ1 วัน ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ชั่วโมงละ 2,500 บาท
………………………………………

ผู้สนับสนุน

  • 6713 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • 24000
    การบริการ
    คมศักดิ์ สิมานุรักษ์
    กรุงเทพมหานครฯ
    6 พฤศจิกายน 2557 12:31:44

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้