ผู้สนับสนุน

รับประมวลผล รับวิเคราะห์ รับทำวิจัย และให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ด้วยโปรแกรมทางสถิติ

ผู้สนับสนุน


• การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC

• การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square 

• การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)

• การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis

การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis

การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

• สถิติอื่นๆ

การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ

สอบถามรายละเอียด คุณ วิทย์ 

ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Tel. 061-2893564 ID LINE: vit2893

https://www.facebook.com/thesis39

ผู้สนับสนุน

  • 6953 Views ต้องการขาย
  • ตามปริมาณงาน
    การบริการ
    วิทย์ ลิ่ม
    กรุงเทพมหานครฯ
    1 กันยายน 2559 12:19:08

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้