ผู้สนับสนุน

The Training Pro Educational

ผู้สนับสนุน


 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

ในโครงการภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร {Program for Executive}

(จัดหลักสูตร การเรียน วันเดียว เฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

จัดการเรียนการสอน แบบ Block Course (โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียน คราวละ 1-2 วิชา ต่อเนื่องกัน

จนจบหลักสูตร ตามวัน เวลาที่โครงการกำหนด ทำให้สามารถจบได้ภายในกำหนดที่แน่นอน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

     1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

     3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

     4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

ติดต่อสอบถาม และ สมัครเรียนได้ที่

โทร. 089 455 7878 หรือ 02 926 7121 โทรสาร. 02 926 7122

E-mail : [email protected]

Web: http://edu-thetraining.blogspot.com/

หรือ นัดหมายเจ้าหน้าที่ ฯ ที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ : ชั้นล่างตึกช้าง

ถนนรามคำแหง 21 แยก 10 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น