ผู้สนับสนุน

อบรมหลักสูตร การประหยัดพลังงานในระบบ Pump Chilled & Cooling

ผู้สนับสนุน


 เรียน เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานและหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

            เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ Pump Chilled & Cooling Water ทางบริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประหยัดพลังงานในระบบ Pump Chilled & Cooling Water โดย ดร.สมชัย เดชาพานิชกุล ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาพลังงาน ของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หนึ่งในสมาชิกผู้ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน

            ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558  ณ ศูนย์บริการ IRPC จังหวัดระยอง โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจริงการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบโดยใช้โปรแกรม Chilled Water System Analysis Tool (CWSAT) ของ USDOE (กระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา)

 

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Energy Management

โดยมีกำหนดการ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเรนันท์(เอ๋) โทรศัพท์หมายเลข 0 2730 6300

           ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับมายังบริษัทฯทาง E-mail ([email protected]) หรือทางโทรสารหมายเลข   02-730 6304-5

ภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 นี้ จักขอบพระคุณยิ่ง       

 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น