ผู้สนับสนุน

โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา (Ananda Yoveda Shala)

ผู้สนับสนุน


 โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา (Ananda Yoveda Shala) เป็นโรงเรียนสอนโยคะโดยความร่วมมือของ Ananda Yoga Shala Rishikesh ประเทศอินเดีย ที่จดทะเบียนเป็นโรงเรียนสอนโยคะและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อตั้งโรงเรียนโยคะที่มุ่งเน้นในการผลิตครูโยคะที่ดีและมีคุณภาพที่สุดในภูมิภาคสู่ระดับสากลฝึกโดยครูโยคะ มาสเตอร์ Anup Gupta และคณะจากประเทศอินเดีย โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงประเทศอินเดียทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครูโยคะกับทางโรงเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองโดย “YOGA ALLIANCEแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการอบรมผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ซึ่งหลักสูตรการอบรมมีดังนี้

·         Ashtanga Vinyasa (อัษฎางค์ วินยาสะ โยคะ)

·       Hatha Yoga (หฐโยคะ)

·         Flow Yoga (โยคะโฟลว์)

·         Iyanger Yoga (ไอเยนการ์ โยคะ)

·         Pranayama  (ปราณยามะ: การกำหนดลมหายใจ)

·         Meditation (การทำสมาธิ)

  • Philosophy of Yoga (ปรัชญาของโยคะ)
  • Human Anatomy related to Yoga (กายวิภาคของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะ)

 

ผ่านการใช้การฝึกปฏิบัติการจัดตำแหน่งของร่างกาย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคำแนะนำในการสำรวจในการจัดตำแหน่งของร่างกายที่เหมาะสมในแต่ละท่า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกโยคะ

อนันดา โยคะ ชาลา เชียงราย มุ่งเน้น

·         การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายด้วยการฝึกท่าอาสนะเพื่อสร้างความแข็งแรงบนพื้นฐานการจัดตำแหน่งของร่างกายที่เหมาะสม

·         เทคนิคการปรับตำแหน่งของร่างกายเบื้องต้นจนถึงชั้นสูงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฝึกท่าอาสนะ

·         การฝึกหายใจตามหลักปราณยามะ

·         การฝึกสมาธิ

·         ความรู้ที่ลงลึกเกี่ยวกับปรัชญาแห่งโยคะ

·         การเชื่อมใจและจิตวิญญาณผ่านการสวดมนต์

·         ศิลปะและเทคนิคการสอนโยคะ


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น