ผู้สนับสนุน

สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์

ผู้สนับสนุน


 สำนักพิมพ์ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือ ตำรา คู่มือ เรียน คู่มือสอบและหนังสือวิชาการ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย อาชีวะ และมัธยมศึกษา ในหมวดวิชาต่างๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี สถิติศาสตร์ การทำวิจัย บริหารธุรกิจ การบัญชี การภาษีอากร กฎหมาย การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข ภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไป

 

 

 ติดตาม Facebook Fanpage คลิกที่ " สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์ "


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น