ผู้สนับสนุน

บจก. วิทตี้ แอคเค้าท์ แอนด์ ลอว์

ผู้สนับสนุน


 บริการงานด้านบัญชี

บริการงานด้านบัญชี

- ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
- จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
- ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
- ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

- ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
- บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

บริการงานด้านจดทะเบียน

บริการงานด้านจดทะเบียน

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
- จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ
- ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
- ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม

- ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
- ดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
- บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคม ฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

บริการด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมาย (Legal Services)

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ (Business Legal Services) การให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจของ สำนักงานบัญชี และกฏหมาย Witty Accounts and Law ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางกฎหมาย วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น