ผู้สนับสนุน

หจก.มิ่งขวัญแทกซ์ แอนด์ แอคเคาน์

ผู้สนับสนุน


 ***บริการรับทำบัญชีรายเดือนรายปี

1.            คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด. 1, ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.1ก กรมสรรพากร

2.      จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กำหนด

3.      ลงบัญชีโดยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

4.      จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30ต่อกรมสรรพากร

5.      ปิดบัญชีรายปี  จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)

6.      บริการจัดทำเอกสารรายเดือนเกี่ยวกับประกันสังคมและนำส่งเงินสมทบ

7.      สามารถคิดเงินเดือนให้กับกิจการได้(กรณีกิจการไม่ได้คิดเอง)

   ค่าทำบัญชีเริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน (กรณีทำครบทั้งระบบไม่เกิน50รายการต่อเดือน)

                                                   ***บริการตรวจสอบบัญชี
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)  ยื่นแบบนำส่งงบการเงิน(ส.บช.3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น
ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

                    งบเปล่าบริษัท 7,000   งบเปล่า หจก. 6,000 (รวมค่าดำเนินการให้ทั้งหมดแล้ว)

***บริการรจดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนบริษัท 10,000 บาท ( รวม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆทุนจดทะเบียนไม่เกิน1,000,000บาท)
2.
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท (รวม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน แก้ไขกรรมการ แก้ไขบัญชีผู้ถือหุ้น 
3,000

4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ราคา 2,000 บาท

5. ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม 2,000 บาท

6. คัดหนังสือรับรองบริษัท 400 บาท

 

ยินดีบริการ ติดต่อสอบถามได้นะคะ    ผึ้ง 09-0645-1929 Email:   [email protected]


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น